▴A ▾A
Pirkanmaan hyvinvointialueen yleisavustushakemus 2023

 
Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää avustuksia sellaiseen järjestötoimintaan, joka on hyvinvointialueen strategian mukaista ja noudattaa avustustoiminnan periaatteita täydentäen hyvinvointialueen toimintaa. Hyvinvointialueen avustusta hakevien sote-järjestöjen toiminnan tulee olla pääasiassa hyvinvointia ja terveyttä edistävää, sosiaali- ja terveyspalveluita täydentävää, alueellista tai ylikunnallista toimintaa. Avustettavien järjestöjen toimintaan ohjaudutaan pääasiassa sote-palveluista. Ylikunnallisuus/ alueellisuus tarkoittaa sitä, että toimintaan on mahdollista osallistua yhdenvertaisesti kotikunnasta riippumatta. Järjestöllä tulee olla realistiset mahdollisuudet toteuttaa toimintaa väestöpohja huomioon ottaen.

Kuka voi hakea?
Yleisavustusta voivat hakea Pirkanmaalla vähintään yhden kalenterivuoden ennen hakua toimineet yhdistykset, jotka ovat rekisteröityneet tai jättäneet todistettavasti rekisteröintihakemuksen ennen hakua. Toiminnan kulut tulee todentaa kirjanpidosta. Rekisteröimättömille yhdistyksille voidaan myöntää avustusta vain poikkeustapauksissa. Tutustu tarkemmin avustusten myöntämisperusteisiin täältä.

Vuoden 2023 yleisavustusta haetaan maanantaihin 13.2.2023 klo 14:30 mennessä tällä lomakkeella. Myös liitteet toimitetaan tällä lomakkeella, joten varmistathan, että tarvittavat liitteet ovat käytettävissäsi hakemuksen lähettämisvaiheessa. Tarvittaessa paperisia liitteitä voi toimittaa Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon (Finn-Medi 5, Biokatu 12, 3.krs tai postitse PL 272, 33101 Tampere) ma 13.2.2023 klo 14:30 mennessä. Avustuksen hakija vastaa siitä, että hakemus on perillä määräajan kuluessa. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Toimitettuja liitteitä ja muuta materiaalia ei palauteta.

Hakemuksen täyttöohjeet
Avustushakemuksen kaikki osiot tulee täyttää. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia ja niissä tulee olla merkintä edetäksesi lomakkeella. Huomioithan, että lomake tulee täyttää kerralla (osittaistallennusta ei ole käytössä).

Mikäli et jostain syystä saa koostetta sähköpostiisi lähetyksen päätteeksi, tarkista hakemuksen perille saapuminen sähköpostitse avustukset(at)pirha.fi tai puhelimitse p. 044 473 9534.

Varmistathan hakemuksen perilletulon ongelmatilanteissa, sillä myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä.

Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuojasta: Tietosuoja
Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuojaselosteista: Tietosuojaselosteet
Yhteisön yhteyshenkilön tiedot
Henkilön tiedot, joka vastaa yhdistyksen yleisavustushakemuksesta ja vastaa mahdollisiin lisäkysymyksiin.
Yhdyshenkilön nimi
Puhelinnumero
Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13 §19.

Jos allaoleva kenttä on täytetty, sähköinen päätös korvaa paperisen päätösotteen.
Päätös avustuksesta voidaan lähettää sähköpostiosoitteeseen:
Yhdistyksen toimihenkilöt
Avustusta hakevan yhteisön hallinto ja talous on oltava voimassa olevien lakien mukaan järjestetty. Yhdistyslaki 26.5.1989/503.
Puheenjohtaja
Puhelinnumero
Sähköposti
Toiminnanjohtaja
Puhelinnumero
Sähköposti
Sihteeri
Puhelinnumero
Sähköposti
Rahastonhoitaja
Puhelinnumero
Sähköposti
Tilintarkastaja(t) / Toiminnantarkastaja(t)
Yhdistyslain muutosten 1.9.2010 myötä pienet yhdistykset voivat valita tilintarkastajan sijasta toiminnantarkastajan, joka vastaa aiempaa maallikkotilintarkastajaa. Laki yhdistyslain muuttamisesta 16.7.2010/678 38 a §.
Tilintarkastaja / toiminnantarkastaja
Puhelinnumero
Sähköposti
Tilintarkastaja / toiminnantarkastaja
Puhelinnumero
Sähköposti
Yleisavustushakemus
Arvio yhteisön oman varainhankinnan määrästä koskien avustuksella tuettavaa toimintaa vuonna 2023 (euroa)Omaan varainhankintaan ei lueta mukaan avustuksia.
Yhteisön hakeman yleisavustuksen suunniteltu käyttötarkoitus Pirkanmaan hyvinvointialueellaHuomioithan, ettei yleisavustusta voi hakea yksittäiseen tapahtumaan.
Muut vuodelle 2023 haetut avustukset
Ilmoitetaan muilta kuin Pirkanmaan hyvinvointialueelta saadut / haetut avustukset vuodelle 2023.

Avustuksista ilmoitetaan seuraavat tiedot:
1) mistä avustusta on haettu, 2) summa ja 3) onko avustus myönnetty / haettu.
Taho 1
Taho 2
Taho 3
Taho 4
Taho 5
Taho 6
Taho 7
Toimintatiedot vuodelta 2022 Työntekijöiden, jäsenten ja vapaaehtoisten määrä
Nämä tiedot kuvaavat toiminnan laajuutta ja säännöllisyyttä ja ovat oleellisia tietoja hakemuksen arvioitsijalle.
Hakijayhteisön työntekijöiden määrä Pirkanmaan hyvinvointialueella vuonna 2022 (lkm)Yhdistyksestä palkkaa tai palkkioita saaneiden työntekijöiden määrä vuonna 2022 tai vastaavana edellisenä kautena
Hakijayhteisön vapaaehtoisten kokonaismäärä Pirkanmaan hyvinvointialueella vuonna 2022 (lkm)Avustuksen kohteena olevassa toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten (pois lukien jäsenet) kokonaismäärä vuonna 2022 tai vastaavana kautena
Toimintatiedot vuodelta 2022 Toiminnan säännöllisyys
Vastaa vain kohtaan A TAI B, ei molempiin.

Ilmoitetaan keskimääräiset käyntikerrat yhteisön säännölliseen toimintaan viikossa tai kuukaudessa. Mikäli yhdistyksellä on säännöllistä toimintaa viikoittain, ilmoitetaan arvio käyntikerroista viikossa. Mikäli säännöllistä toimintaa on harvemmin kuin viikoittain, raportoidaan käyntikerrat kuukausitasolla. Käyntikerraksi lasketaan kaikki käyntikerrat yhteisön säännölliseen toimintaan. Yksi osallistuja voi tuottaa useita käyntikertoja viikossa tai kuukaudessa. Yhteisön järjestämien yleisötilaisuuksien osallistujia ei lasketa lukuun mukaan. Esim. ryhmä, jossa on 10 osallistujaa, kokoontuu 2 kertaa viikossa. Käyntikertoja viikossa keskimäärin 20.
A. Toimintaan osallistuvien käyntikerrat viikossa
B. Toimintaan osallistuvien käyntikerrat kuukaudessa
Toiminnan kuvaus lyhyesti, mikäli yhdistyksen toiminta on kausiluontoista (ei ympärivuotista)
Toimintatiedot vuodelta 2022 Yleisötilaisuuksien määrä
Ilmoitetaan yhteisön itse tai yhdessä muiden yhteisöjen kanssa järjestämien kaikille avoimien yleisötilaisuuksien lukumäärä Pirkanmaan hyvinvointialueella vuonna 2022.

Yleisötilaisuudeksi katsotaan maksullinen tai maksuton tilaisuus/tapahtuma, jota markkinoidaan julkisesti ja johon on myös muiden kuin yhteisön jäsenien mahdollisuus osallistua. Tilaisuus voi olla joko fyysinen tai verkossa järjestetty.
Yhteisön itse järjestämät yleisötilaisuudet Pirkanmaan hyvinvointialueella (lkm)
Yhteisön itsensä järjestämiin yleisötilaisuuksiin osallistuneiden kävijämäärä yhteensä (lkm)
Yhteisön yhdessä muiden kanssa järjestämät yleisötilaisuudet Pirkanmaan hyvinvointialueella (lkm)
Yhteisön yhdessä muiden kanssa järjestämiin yleisötilaisuuksiin osallistuneiden kävijämäärä yhteensä (lkm)
Kumppanuus Pirkanmaan hyvinvointialueen kuntien ja muiden yhteisöjen kanssa
Millaista yhteistyötä yhteisö tekee Pirkanmaan hyvinvointialueen kunnan/kuntien kanssa?
Miten toiminnassa edistetään verkostoitumista ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa?
Kestävä kehitys
Miten yhteisön toiminnassa on huomioitu ekologinen kestävyys?
Koronapandemian vaikutukset
Miten yhteisön toiminta muuttui suunnitellusta vuonna 2022 koronapandemian vuoksi?
Miten koronapandemia vaikutti yhteisön talouteen vuonna 2022?
Muut mahdolliset tiedot
Tarvittaessa voit käyttää alla olevaa tekstikenttää, mikäli avustushakemukseen liittyy tietoja, joita ette ole voineet ilmoittaa hakemuksen muissa kentissä.
Liitteet
Liitteinä toimitetaan seuraavat asiakirjat:

- yhdistyksen/yhteisön säännöt
- toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 (Huom! toimitetaan luonnoksena, jos ei vielä hyväksytty vuosikokouksessa.)
- viimeisin toimielimen tai vastuuhenkilöiden allekirjoittama tilinpäätös (vuosi 2021 tai vastaava tilikausi), joka sisältää allekirjoitetun tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen (tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma), toimintakertomuksen sekä tilin-/toiminnantarkastajien lausunnon

Lisäksi:
Jos avustus on edellisenä toimikautena ollut vähintään 50 000 euroa, yhteisön on toimitettava myös:
- tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien mahdolliset muistiot ja pöytäkirjat edelliseltä toimikaudelta
- tase-erittely
- vuosikokouksen oikeaksi todistettu tai allekirjoitettu pöytäkirjanote pykälästä, jossa edellä mainitut toimintakertomus ja tilinpäätös on käsitelty

Jos avustus on edellisenä toimikautena ollut vähintään 100 000 euroa, yhteisön on toimitettava vielä:
- taloussääntö, josta selviää, kuinka yhteisön taloutta hoidetaan ja valvotaan.
Mikäli yhteisöllä ei ole erillistä taloussääntöä, yhteisön on toimitettava tällä lomakkeella erillinen selvitys sisäisen valvonnan ja talouden raportoinnin järjestämisestä.


Liitteet voi toimittaa yhdessä tai useammassa tiedostossa.

Kirjaa liitteeseen, mikäli liitteessä on salassapidettävää aineistoa, kuten jäsentietoja. Lähtökohtaisesti hakemukset liitteineen ovat julkista aineistoa, johon on mahdollista tutustua perustellusta syystä ja valvotusti.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 (tai vastaavalle kaudelle)
Talousarvio vuodelle 2023 (tai vastaavalle kaudelle)
Yhdistyksen/yhteisön säännöt
Allekirjoitettu tuloslaskelma (vuosi 2021 tai vastaava tilikausi)Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma
Allekirjoitettu tase (vuosi 2021 tai vastaava tilikausi)Taseen tulee sisältää myös liitetiedot
Toimintakertomus (vuosi 2021 tai vastaava tilikausi)
Tilin-/toiminnantarkastajien lausunto (vuosi 2021 tai vastaava tilikausi)
Muut mahdolliset liitteet
Muut mahdolliset liitteet
Muut mahdolliset liitteet
Olen täyttänyt kaikki hakemuksen tarvittavat kentät


 
 
 
   

Powered by Analystica
 Network status